หลักสูตรอนุบาล
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส

รายละเอียดของหลักสูตรระดับอนุบาล โรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่ไชนีส

1. หลักการ

หลักสูตรระดับอนุบาลโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

 • เป็นหลักสูตรที่ทำเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวของประเทศจีน (ค.ศ. 2010-2020) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างครบครัน และต่อเนื่อง
 • เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านร่างกาย  สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างฐานการพัฒนาที่มั่นคงให้กับเด็กที่จะเรียนในระดับต่อไป
 • เป็นหลักสูตรที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กอนุบาลสามารถนำมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กวัย 3 – 6 ปี

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส เป็นหลักสูตรต้นแบบในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของรัฐบาลจีน โดยได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนQuijing No.1 Middle school Zhuoli campus ประเทศจีน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล มุ่งพัฒนาเด็กระดับอนุบาล 3 – 6 ปี เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถพัฒนาเด็กได้เหมาะสมตามวัยดังนี้

 • มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก รวมไปถึงมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี และรักการออกกำลังกาย
 • มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัยและปฏิบัติตน ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
 • มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  สามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา
 • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

3. โครงสร้างหลักสูตร

 • เป็นการพัฒนาองค์รวมในการเรียนและพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กที่การพัฒนาที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่ส่งเสริมเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
 • ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก การพัฒนาการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและต้องเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กอายุ 3 – 6 ปี  ซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกันออกไป
 •  จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย และคำนึงถึงว่าพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กคือการได้สัมผัสโดยตรงหรือการได้ลงมือทำ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากชีวิตประจำวันจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเอง
 • ให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก คุณภาพการเรียนรู้คือสิ่งที่เด็กแสดงออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นหรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสมไม่มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการอันจะเป็นการขีดกันศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เด็กควรได้รับการเรียนรู้ในระดับต่อไป

4. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตร สำหรับพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน Qujing No.1 Middle school Zholi Czmpus เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล KG1 – 3  ของโรงเรียนเชียงใหม่ไชนีส ประกอบไปด้วย แนวทางการพัฒนาเด็กอนุบาล อายุ 3 – 6 ปี  ดังนี้
  •  พัฒนาการด้านร่างกาย  คือสมรรถนะของสภาพร่างกายจิตใจและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไป ประกอบไปด้วย พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน
  • พัฒนาการด้านภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ความสามารถด้านภาษาของเด็ก พัฒนามาจากการใช้การสื่อสาร ควรจะให้เด็กมีสภาพแวดล้อมการสื่อสารทิ่อิสระ  ยืดหยุ่น  แนะนำให้เด็กกล้าพูดคุย กับผู้ใหญ่ ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ประกอบไปด้วยการฟังและการแสดงออก การเตรียมตัวเรื่องการอ่านและการเขียน
  • พัฒนาการด้านสังคม  ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ต้องพยายามร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว และโรงเรียน เพื่อให้ให้เด็กมีความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและส่วนรวมได้ ประกอบไปด้วย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
  • พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล คือกระบวนการสำรวจสิ่งต่างๆ  และแก้ปัญหาที่ได้เกิดขึ้นจริง  ค้นคว้าและค้นพบความเหมือน ความแตกต่าง และความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ หลักสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาลคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้า พัฒนาความสามารถในการศึกษาค้นคว้า โดยใช้การสังเกต  เปรียบเทียบ  การทำเนินการ  การทดลอง  อันประกอบไปด้วยการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ทางคณิตศาสตร์
  • พัฒนาการด้านศิลปะ  ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์รับรู้ถึงสิ่งที่สวยงาม สร้างสรรค์  เด็กอนุบาลทุกคนล้วนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในตัวเอง  เขาจะรับรู้และเข้าใจในศิลปะ แตกต่างจากผู้ใหญ่ มีวิธีการทำความรู้จักและแสดงออกทางศิลปะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่  ประกอบไปด้วย การรับรู้และการชื่นชม  การแสดงออกและการสร้างสรรค์
 2. เวลาเรียน
  • ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน…….3 ……ปี/ เกรด  KG 1-3
  • ปีการศึกษาละ…..2……ภาคเรียน (….100……วัน หรือ…..18-20……สัปดาห์)
  • ภาคเรียนละ……100………วัน
  • สัปดาห์ละ…5……วัน วันละ….4…..คาบ
 3. การประเมินผล

  นักเรียนต้องบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการแต่ละด้านได้แก่

   1. พัฒนาการด้านร่างกาย
    • สภาพร่างกายและจิตใจ
    • พัฒนาการการเคลื่อนไหว
    • ทักษะการใช้ชีวิตและความสามารถในการดำรงชีวิต
   2. พัฒนาการด้านภาษา
    • การฟังและการแสดงออก
    • การเตรียมตัวเรื่องการอ่านและการเขียน
    • พัฒนาการด้านสังคม
    • การมีปฏิสัมพันธ์
    • การปรับตัวในสังคม
   3. พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์
    • การสำรวจทางวิทยาศาสตร์
    • การรับรู้ทางคณิตศาสตร์
   4. พัฒนาการด้านศิลปะ
    • การรับรู้และการชื่นชม
    • การแสดงออกและการสร้างสรรค์

   

 4. เกณฑ์การจบหลักสูตร

นักเรียนได้รับการประเมินพัฒนาการ และผ่านการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านภาษา  ด้านสังคม  ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านศิลปะ  ตามเป้าหมายของพัฒนาการแต่ละด้าน ตามช่วงวัย ได้แก่ วัย 3 – 4 ปี  วัย 4 – 5 ปี  วัย 5 – 6  ปี