Chiang Mai Chinese International School

โรงเรียนเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส  ตั้งอยู่เลขที่  228/1  หมู่  3  ตำบลสันนาเม็ง  อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3  เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษา ที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณะรัฐประชาชนจีน  ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของประเทศจีนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาในระยะยาว เน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในด้านร่างกาย  สติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม รวมไปถึงเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ทดลอง  สัมผัส  การใช้ประสบการณ์ตรง  ใช้สื่อที่มีรอบตัว  เน้นทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กวัย 3 – 6 ปี เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ต้องมีการฝึกทักษะการใช้ชีวิต   การจัดสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม กับสังคมในประเทศและประชาคมโลก โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักในการสอน  ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียน  Quijing No.1 Middle school  Zhuoli  Campus  และ Yunan University  ประเทศจีน ที่จะสนับสนุนบุคลากร  สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6  ขวบ ให้เจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส  มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักเรียนมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงการส่งเสริมครู บุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ สร้างบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู้ที่อบอุ่น  ปลอดภัย เป็นกันเองเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านวิชาการ  ภาษา  กีฬา  และเทคโนโลยีภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

พันธกิจ

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส ได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรและสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของประเทศจีนดังนี้

  • จัดกิจกรรมการเรียนการรู้ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของประเทศสหรัฐจีนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบริหารจัดการศึกษาให้เป็นตามมาตรฐาน
  • จัดวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  • จัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของเด็ก
  • เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดประสบการณ์พิเศษแก่เด็ก

ภารกิจของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษา คือจัดการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับของประเทศจีน ในระดับอนุบาล 1 – 3

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของประเทศสหรัฐจีน โดยตั้งเป้าประสงค์ไว้ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตน ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารได้หลากหลายภาษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
3. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ด้านบุคลากร

ทางโรงเรียนมีการคัดเลือกครู บุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศไทย ประเทศจีน รวมไปถึงครูสอนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพื่อให้นักเรียนของเรามีทักษะในการสื่อสารที่หลากหลาย ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะการใช้สื่อ และจิตวิทยาการจัดการเรียนการสอน จากวิทยากรที่มีความสามารถทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเด็กวัย 3 – 6 ปีให้เต็มตามศักยภาพ

ด้านอาคารสถานที่

โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับการเปิดสอนระดับอนุบาล 1 – 3 (อายุ 4 – 6 ปี) ห้องเรียน ปรับเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่าง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสายตาของเด็กปฐมวัย เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศที่ดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรค พื้นห้องเรียน เปลี่ยนพื้นเป็นพื้นยางกันลื่นและกันกระแทก สำหรับเด็กปฐมวัย เหลี่ยมมุมภายในห้องมีการใส่กันชนกันกระแทก กระจกประตูหน้าต่างในห้องเรียนเป็นกระจกนิรภัยชนิดเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงกับเด็กนักเรียน โต๊ะเก้าอี้ ของโรงเรียนทำจากวัสดุที่ปลอดภัยไร้สารอันตรายและเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ

ด้านสื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย รวมไปถึงจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทุกห้องเรียน สนามเด็กเล่น มีของเล่นเสริมการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ และสนามหญ้าเทียมที่มีความปลอดภัยสูง มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกๆ วัน

ด้านอาหารและโภชนาการ

โรงเรียนจัดฝ่ายโภชนาการเพื่อดูแลด้านอาคารและเครื่องดื่มของเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งโรงเรียนจะจัดอาหารที่เหมาะสมกับวัย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้กับนักเรียนของทุกคน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัยโลก โรงเรียน จัดเตรียมอาหารไว้ให้เด็กในโรงเรียนคือ อาหารว่างเช้า เวลา 10.30 น. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. และอาหารว่างบ่ายเวลา 14.30 น. ของทุกๆ วัน และมีรายการอาหารประจำเดือน แจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบทั้งเป็นเอกสารและในเว็บไซด์ของโรงเรียน