โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส

หลักสู้ตรการศึกษา

อนุบาล (KG 1-3)

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนของเรา โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส ตั้งอยู่เลขที่ 228/1 หมู่ 3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศจีน ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาในระยะยาว เน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทดลอง สัมผัส การใช้ประสบการณ์ตรง ใช้สื่อที่มีรอบตัว เน้นทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กวัย 3 – 6 ปี เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ต้องมีการฝึกทักษะการใช้ชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมในประเทศและประชาคมโลก โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน Quijing No.1 Middle School Zhuoli Campus และ Yunan University ประเทศจีน ที่จะสนับสนุนบุคลากร สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ให้เจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย

เวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 15:30
  • เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 12:00
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส

แกลเลอรี่ภาพ

Back To School! 1st July 2020

Our Menu

CCIS Summer Camp & Winter Camp

CCIS Open House 31/03/2019

CCIS Open House 23/03/2019

CCIS Winter Camp 2019 #1