Programs

Pre-school (KG 1-3)

หลักสูตรอนุบาล
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีสรายละเอียดของหลักสูตรระดับอนุบาล โรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่ไชนีส


1. หลักการ

หลักสูตรระดับอนุบาลโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้
1.1 เป็นหลักสูตรที่ทำเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวของประเทศจีน (ค.ศ. 2010-2020) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างครบครัน และต่อเนื่อง
1.2 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านร่างกาย  สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างฐานการพัฒนาที่มั่นคงให้กับเด็กที่จะเรียนในระดับต่อไป
1.3 เป็นหลักสูตรที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กอนุบาลสามารถนำมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กวัย 3 – 6 ปี

 

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส เป็นหลักสูตรต้นแบบในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของรัฐบาลจีน โดยได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนQuijing No.1 Middle school Zhuoli campus ประเทศจีน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล มุ่งพัฒนาเด็กระดับอนุบาล 3 – 6 ปี เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถพัฒนาเด็กได้เหมาะสมตามวัยดังนี้
2.1 มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก รวมไปถึงมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี และรักการออกกำลังกาย
2.2 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัยและปฏิบัติตน ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
2.3 มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  สามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา
2.4 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

3. โครงสร้างหลักสูตร

3.1 เป็นการพัฒนาองค์รวมในการเรียนและพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กที่การพัฒนาที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่ส่งเสริมเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
3.2 ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก การพัฒนาการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและต้องเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กอายุ 3 – 6 ปี  ซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกันออกไป
3.3 จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย และคำนึงถึงว่าพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กคือการได้สัมผัสโดยตรงหรือการได้ลงมือทำ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากชีวิตประจำวันจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเอง
3.4 ให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก คุณภาพการเรียนรู้คือสิ่งที่เด็กแสดงออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นหรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสมไม่มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการอันจะเป็นการขีดกันศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เด็กควรได้รับการเรียนรู้ในระดับต่อไป
 

4. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

4.1 เป็นหลักสูตร สำหรับพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน Qujing No.1 Middle school Zholi Czmpus เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล KG1 – 3  ของโรงเรียนเชียงใหม่ไชนีส ประกอบไปด้วย แนวทางการพัฒนาเด็กอนุบาล อายุ 3 – 6 ปี  ดังนี้
      1. พัฒนาการด้านร่างกาย  คือสมรรถนะของสภาพร่างกายจิตใจและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไป ประกอบไปด้วย พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน
      2. พัฒนาการด้านภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ความสามารถด้านภาษาของเด็ก พัฒนามาจากการใช้การสื่อสาร ควรจะให้เด็กมีสภาพแวดล้อมการสื่อสารทิ่อิสระ  ยืดหยุ่น  แนะนำให้เด็กกล้าพูดคุย กับผู้ใหญ่ ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ประกอบไปด้วยการฟังและการแสดงออก การเตรียมตัวเรื่องการอ่านและการเขียน
      3. พัฒนาการด้านสังคม  ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ต้องพยายามร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว และโรงเรียน เพื่อให้ให้เด็กมีความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและส่วนรวมได้ ประกอบไปด้วย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
      4. พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล คือกระบวนการสำรวจสิ่งต่างๆ  และแก้ปัญหาที่ได้เกิดขึ้นจริง  ค้นคว้าและค้นพบความเหมือน ความแตกต่าง และความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ หลักสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาลคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้า พัฒนาความสามารถในการศึกษาค้นคว้า โดยใช้การสังเกต  เปรียบเทียบ  การทำเนินการ  การทดลอง  อันประกอบไปด้วยการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ทางคณิตศาสตร์
      5. พัฒนาการด้านศิลปะ  ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์รับรู้ถึงสิ่งที่สวยงาม สร้างสรรค์  เด็กอนุบาลทุกคนล้วนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในตัวเอง  เขาจะรับรู้และเข้าใจในศิลปะ แตกต่างจากผู้ใหญ่ มีวิธีการทำความรู้จักและแสดงออกทางศิลปะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่  ประกอบไปด้วย การรับรู้และการชื่นชม  การแสดงออกและการสร้างสรรค์

4.2 เวลาเรียน

 • ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน.......3 ......ปี/ เกรด  KG 1-3                                          
 • ปีการศึกษาละ.....2......ภาคเรียน (....100......วัน หรือ.....18-20......สัปดาห์)
 • ภาคเรียนละ......100.........วัน
 • สัปดาห์ละ...5......วัน วันละ....4.....คาบ


4.3 การประเมินผล
นักเรียนต้องบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการแต่ละด้านได้แก่

1. พัฒนาการด้านร่างกาย

 • สภาพร่างกายและจิตใจ
 • พัฒนาการการเคลื่อนไหว
 • ทักษะการใช้ชีวิตและความสามารถในการดำรงชีวิต

2. พัฒนาการด้านภาษา

 • การฟังและการแสดงออก
 • การเตรียมตัวเรื่องการอ่านและการเขียน
 • พัฒนาการด้านสังคม
 • การมีปฏิสัมพันธ์
 • การปรับตัวในสังคม

3. พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์

 • การสำรวจทางวิทยาศาสตร์
 • การรับรู้ทางคณิตศาสตร์

4. พัฒนาการด้านศิลปะ

 • การรับรู้และการชื่นชม
 • การแสดงออกและการสร้างสรรค์


4.4 เกณฑ์การจบหลักสูตร
นักเรียนได้รับการประเมินพัฒนาการ และผ่านการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านภาษา  ด้านสังคม  ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านศิลปะ  ตามเป้าหมายของพัฒนาการแต่ละด้าน ตามช่วงวัย ได้แก่ วัย 3 – 4 ปี  วัย 4 – 5 ปี  วัย 5 – 6  ปี